Thủy điện Tr’Hy

Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy
Thủy điện Tr’Hy

Tên dự án: Thủy điện Tr’Hy

Quy mô dự án: Diện tích lưu vực tính đến tuyến đập là 111,5km2. Tổng diện tích dự án thủy điện Trhy hơn 1,3 triệu m2.

Địa điểm:  xã Tr’Hy, huyện Tây Giang, Quảng Nam.