KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI

KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI
KÈ SUỐI THIA – YÊN BÁI

Thông tin dự án:

– Tên dự án: Xây dựng công trình chính trị tổng thể khu vực suối Thia, tại tỉnh Yên Bái.

– Hạng mục: Kè Suối Thia

– Địa điểm: thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.