Bến cảng chuyên dùng Vissai

Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai
Bến cảng chuyên dùng Vissai

Tên công trình: Bến cảng chuyên dùng Vissai

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình bến cảng chuyên dùng Vissai

Quy mô dự án: Cảng này có độ sâu tự nhiên 9m, sau nạo vét luồng lạch có thể đạt độ sâu từ 12 đến 18 mét, đủ điều kiện phục vụ cho tàu trên 70.000 tấn ra vào bốc xếp hàng hóa.

Địa điểm: Nghệ An