Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)

Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)
Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)

Tên công trình: Cầu vượt Mai Sơn (km13+524,83)

Tên dự án: Dự án Nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Đoan Vĩ – cửa phía Bắc và đoạn cửa Phía Nam- Dốc Xây.

Địa điểm: Ninh Bình