Cầu Châu Giang

Cầu Châu Giang
Cầu Châu Giang
Cầu Châu Giang
Cầu Châu Giang
Cầu Châu Giang
Cầu Châu Giang
Cầu Châu Giang
Cầu Châu Giang

Hạng mục: Cầu Châu Giang

Tên dự án: Dự án thành phần II (Giai đoạn I) đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc cầu Giẽ – Ninh Bình